Inforjeunes

Inforjeunes

Infor Jeunes, intussen 40 jaar geleden opgericht, overkoepelt 15 informatiecentra voor jongeren en een aantal steunpunten over het hele Frans- en Duitstalige grondgebied. De missie van het Infor Jeunes netwerk? Jongeren kosteloos en zonder voorwaarden laten beschikken over vrij toegankelijke informatie. Thema’s die daarbij aan bod komen, zijn onder meer het recht op uitkeringen, studentenjobs, onderwijs, nieuwe technologieën, verblijven in het buitenland, huisvesting, enz.

Belgian Better Internet Consortium

Privacycommissie

Privacy-Commission

Ik beslis

‘ik beslis’ is een initiatief van de Privacycommissie om kinderen en jongeren te sensibiliseren en te informeren over hoe ze best omgaan met persoonsgegevens van zichzelf en van anderen. Surf naar www.ikbeslis.be voor meer informatie.

Belgian Better Internet Consortium

ACMJ

ACMJ

Action Médias Jeunes is een jongerenorganisatie voor media-educatie die haar doelgroep een bedachtzame en kritische houding tegenover de media wil bijbrengen. Ze organiseert workshops rond media-educatie waar jongeren – die altijd de kern van het project uitmaken – media content lezen, analyseren en produceren. Action Médias Jeunes spitst zich toe op de massamedia maar ook op media die rond het Internet en digitale technologieën zijn ontstaan, zonder de opkomende media te vergeten. Haar educatieve methodes sluiten nauw aan op de gewoonten, leefwereld en kennis van jongeren. Ze moedigen aan om ervaringen uit te wisselen en die ter discussie te stellen om een gezamenlijk leerproces uit te bouwen. Via denkoefeningen over hun mediapraktijken wordt de burgerzin van jongeren aangescherpt en groeit hun engagement binnen een snel evoluerende samenleving.

Belgian Better Internet Consortium

Technofutur TIC

Technofutur

Technofutur TIC, in 1998 opgericht onder impuls van de Waalse Gewestregering, is een erkend kenniscentrum dat vanuit de Aéropôle de Gosselies opereert, een bedrijvenzone ten noorden van Charleroi.
Kenniscentra waren oorspronkelijk opgevat als ‘hubs’ voor beroepsopleidingen, technologische bewaking en sensibilisering. Ze kaderden in een uitgesproken ontwikkelingslogica om tegemoet te komen aan de noden van ondernemingen, werknemers, werkzoekenden, onderwijs en sectorale partners.

Vanaf eind jaren 1990 werd gestreefd naar de uitbouw van opleidingscentra van een “nieuwe generatie”:

met de focus op kwaliteit en creativiteit;
voor iedereen toegankelijk - van bedrijfsleiders tot en met eindejaarsstudenten - en strikt toeziend op gelijke kansen;
ijverend voor partnerschappen tussen overheid en privésector om alle behoeften van socio-economische actoren te overkoepelen;
gevestigd in zones met een groot groeipotentieel om aansluiting te houden met de economische ontwikkeling van Wallonië.
http://www.technofuturtic.be/TechnofuturTIC/Quisommesnous.aspx

Belgian Better Internet Consortium

Departement Onderwijs en Vorming

DOV

Het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid ondersteunt de minister met een breed gamma beleidsondersteunende taken. Binnen die opdracht voert het Departement Onderwijs een specifiek ondersteuningsbeleid om ICT te integreren in scholen. Daarbij maakt E-safety sinds 2007 expliciet deel uit van de eindtermen. Scholen hebben hiermee een kader om rond veilig ICT-gebruik te werken. Om scholen te helpen bij zo’n schoolbrede aanpak, lanceerde het departement Onderwijs het e-safety label.

Scholen staan niet alleen in de aanpak van ICT-veiligheid. Er zijn samenwerkingsverbanden met de industrie, de wetenschappen en middenveldsorganisaties zoals Klascement, de Gezinsbond, Child Focus en het Kenniscentrum Mediawijsheid. Via dergelijke partnerschappen voorziet het Departement Onderwijs in sensibiliserings- en infocampagnes, lesmateriaal en vormingsinitiatieven, zoals de Mediacoach opleiding.

Belgian Better Internet Consortium

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum

Unia

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. We doen dat in een geest van dialoog, samenwerking en respect. Maak verder kennis met onze werking via de video : youtube

Belgian Better Internet Consortium

Média Animation

mediaanimation

Média Animation is een vereniging die zich toelegt op media-educatie en verenigingscommunicatie. Ze streeft naar de ontwikkeling van een verantwoordelijk burgerschap via de kritische vorming van burgers in een sterk gemediatiseerde samenleving. Als leermiddelencentrum en lid van de Hoge Raad voor Media-educatie van de Federatie Wallonië-Brussel:

  • zet zij zich in voor de ontwikkeling van media-educatie binnen het onderwijs;
  • is zij erkend als vereniging voor permanente volwassenenvorming;
  • ontwikkelt zij Europese projecten met tal van buitenlandse partners.

Média Animation is voorts ook een communicatieagentschap voor de non-profitsector en biedt diensten en knowhow aan in webtechnologieën, grafische vormgeving, beeld en geluid. Via haar professionele communicatiediensten zet zij zich actief in voor initiatieven en projecten van het verenigingsleven en van sociaal-educatieve en culturele instellingen binnen de Federatie Wallonië-Brussel.

Belgian Better Internet Consortium

imec

iMinds

Mediawijs.be is het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en IMEC vzw.
Mediawijs.be helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij. Daarvoor 

  • start Mediawijs.be overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse mediawijsheidsveld,
  • inspireert Mediawijs.be het Vlaamse mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling,
  • stimuleert Mediawijs.be mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes,
  • houdt Mediawijs.be de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van media en mediawijsheid,
  • en speelt Mediawijs.be een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa
Belgian Better Internet Consortium

Centrum voor Cybersecurity België

CCB

Het Centrum voor Cybersecurity België werd per Koninklijk Besluit opgericht en startte in augustus 2015 haar activiteiten. De bij Koninklijk Besluit opgelegde taken zijn ambitieus en omvangrijk: als nationale autoriteit heeft het CCB de opdracht het Belgische beleid ter zake op te volgen, te coördineren en toe te zien op de uitvoering ervan. Daarnaast zal ze vanuit een geïntegreerde en gecentraliseerde aanpak de verschillende projecten op het vlak van cyberveiligheid beheren, de coördinatie verzekeren tussen de betrokken diensten en de publieke overheden en de private of wetenschappelijke sector.

Belgian Better Internet Consortium

Child Focus

Childfocus

Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, stelt 24/7 alles in het werk om de verdwijning en de seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden maar ook te voorkomen, zowel offline als online. Binnen haar preventiewerk wilt Child Focus kinderen en jongeren ondersteunen, informeren, responsabiliseren en aanleren hoe ze het internet op een veilige en verantwoorde manier kunnen gebruiken om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, waardoor de opportuniteiten gemaximaliseerd worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het ook belangrijk is om ouders, leerkrachten en hulpverleners te sensibiliseren en te informeren over de voordelen en risico’s van het internet, zodat ze via een positieve insteek hun kinderen of leerlingen kunnen begeleiden en helpen om eventuele moeilijkheden aan te pakken.
Op www.clicksafe.be vinden kinderen en jongeren tal van tips om in alle pret te surfen, terwijl ouders en leerkrachten er een schat aan informatie, opvoedingstips, leermiddelen en onderwijsmateriaal ontdekken. Child Focus focust hierbij vooral op de communicatie-kant van het internet: sociale netwerksites, vrienden online, privacy, online reputatie, seks en internet,… Je kan bij Child Focus ook terecht voor vormingen hierover voor ouders, leerkrachten, politie en preventiewerkers, hulpverleners en iedereen die in contact komt met kinderen en jongeren.
Tot slot heeft Child Focus ook een veilig internetten-hulplijn waarop iedereen die kampt met een probleem of een vraag omtrent het internetgebruik van kinderen en jongeren terecht kan. De gespecialiseerde consulenten van Child Focus luisteren naar de vragen en zoeken naar een oplossing, bieden een luisterend oor of geven advies. Deze hulplijn is gratis bereikbaar via telefoon (116 000), chat (116000.be) of mail.

Belgian Better Internet Consortium

CSEM

CSEM

De Hoge Raad voor Media-educatie is het orgaan voor media-educatie dat in 2008 bij parlementair decreet van de Federatie Wallonië-Brussel werd opgericht.
Zijn hoofdmissies zijn het promoten van media-educatie en het aanmoedigen van informatie-uitwisseling en samenwerking tussen alle spelers en organisaties die zich op media-educatie toeleggen. Of het nu om onderwijs, jongeren, permanente vorming, onderzoek of administraties gaat, de Raad brengt ze samen en coördineert een duurzaam beleid op het vlak van media-educatie.
Dit vertaalt zich in het aanmoedigen en op elkaar afstemmen van initiatieven, acties, ervaringen, leermiddelen, onderzoek… waarmee media-educatie kan worden ondersteund.
Vandaag telt de CSEM 100 effectieve of plaatsvervangende leden uit de meest uiteenlopende sectoren zoals het officiële en informele onderwijs, de media, universiteiten en hogescholen, de journalistiek, de politieke wereld, vakbonden, ouderverenigingen, jeugdhuizen, enz. Dit panel biedt een weergaloze rijkdom van waaruit gerichte acties kunnen worden ontwikkeld met het oog op het aanscherpen van kritisch denken en het objectief afstand nemen van mediaproducten, of dat nu als lezer, producent of gebruiker van media is.
De CSEM onderneemt tal van activiteiten. Elk jaar lanceert hij bij scholen een projectoproep rond een welbepaald thema om op die manier media-educatie in het lager en middelbaar onderwijs te bevorderen. De CSEM coördineert ook verschillende initiatieven die door de Federatie Wallonië-Brussel worden gesubsidieerd, in samenwerking met de openbare en privésector: “Journalisten in de klas”, “Mijn dagelijks leven openen”, en “Breedbeeld op het bord”, telkens met de steun van zijn drie leermiddelencentra voor media-educatie (het Audiovisueel Centrum van Luik, het Centrum voor Zelfstudie van de Federatie Wallonië-Brussel en Média Animation vzw).
Deze kenniscentra werken ook mee aan de ontwikkeling van leermiddelen voor een brede waaier van doelgroepen, zowel binnen als buiten het officiële onderwijs: vormingssectoren die zich toeleggen op educatie in geschreven pers, film, netwerkmedia, het kritisch benaderen van reclame, enz. In 2015 heeft de CSEM de competenties in media-educatie omschreven en deze competenties geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden die hun praktische toepassing in scholen en daarbuiten moeten vergemakkelijken.
Voorts is de CSEM actief betrokken bij Europese en internationale projecten rond media-educatie. In 2010 organiseerde hij een tweedaagse conferentie die uitgemond is in de “Verklaring van Brussel”, een manifest met verschillende actievoorstellen voor de bevordering en kwaliteitsverbetering van media-educatie in België en de andere lidstaten. In die optiek lag het dan ook voor de hand dat de CSEM een actieve rol bij de ontwikkeling van het B-BICO consortium zou spelen.
Tot slot neemt de Hoge Raad actief deel aan de strijd tegen de “ieder-voor-zich” mentaliteit via de ontwikkeling van initiatieven voor meer burgerzin en samen-leven. Ook in de strijd tegen pesterijen, en vooral dan cyberpesten, laat de Raad zich niet onbetuigd.
Voor bijkomende informatie kan u altijd terecht op de website van de CSEM: http://www.csem.be
Leopold II-Laan, 44 – B-1080 Brussel