CSEM

CSEM

De Hoge Raad voor Media-educatie is het orgaan voor media-educatie dat in 2008 bij parlementair decreet van de Federatie Wallonië-Brussel werd opgericht.
Zijn hoofdmissies zijn het promoten van media-educatie en het aanmoedigen van informatie-uitwisseling en samenwerking tussen alle spelers en organisaties die zich op media-educatie toeleggen. Of het nu om onderwijs, jongeren, permanente vorming, onderzoek of administraties gaat, de Raad brengt ze samen en coördineert een duurzaam beleid op het vlak van media-educatie.
Dit vertaalt zich in het aanmoedigen en op elkaar afstemmen van initiatieven, acties, ervaringen, leermiddelen, onderzoek… waarmee media-educatie kan worden ondersteund.
Vandaag telt de CSEM 100 effectieve of plaatsvervangende leden uit de meest uiteenlopende sectoren zoals het officiële en informele onderwijs, de media, universiteiten en hogescholen, de journalistiek, de politieke wereld, vakbonden, ouderverenigingen, jeugdhuizen, enz. Dit panel biedt een weergaloze rijkdom van waaruit gerichte acties kunnen worden ontwikkeld met het oog op het aanscherpen van kritisch denken en het objectief afstand nemen van mediaproducten, of dat nu als lezer, producent of gebruiker van media is.
De CSEM onderneemt tal van activiteiten. Elk jaar lanceert hij bij scholen een projectoproep rond een welbepaald thema om op die manier media-educatie in het lager en middelbaar onderwijs te bevorderen. De CSEM coördineert ook verschillende initiatieven die door de Federatie Wallonië-Brussel worden gesubsidieerd, in samenwerking met de openbare en privésector: “Journalisten in de klas”, “Mijn dagelijks leven openen”, en “Breedbeeld op het bord”, telkens met de steun van zijn drie leermiddelencentra voor media-educatie (het Audiovisueel Centrum van Luik, het Centrum voor Zelfstudie van de Federatie Wallonië-Brussel en Média Animation vzw).
Deze kenniscentra werken ook mee aan de ontwikkeling van leermiddelen voor een brede waaier van doelgroepen, zowel binnen als buiten het officiële onderwijs: vormingssectoren die zich toeleggen op educatie in geschreven pers, film, netwerkmedia, het kritisch benaderen van reclame, enz. In 2015 heeft de CSEM de competenties in media-educatie omschreven en deze competenties geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden die hun praktische toepassing in scholen en daarbuiten moeten vergemakkelijken.
Voorts is de CSEM actief betrokken bij Europese en internationale projecten rond media-educatie. In 2010 organiseerde hij een tweedaagse conferentie die uitgemond is in de “Verklaring van Brussel”, een manifest met verschillende actievoorstellen voor de bevordering en kwaliteitsverbetering van media-educatie in België en de andere lidstaten. In die optiek lag het dan ook voor de hand dat de CSEM een actieve rol bij de ontwikkeling van het B-BICO consortium zou spelen.
Tot slot neemt de Hoge Raad actief deel aan de strijd tegen de “ieder-voor-zich” mentaliteit via de ontwikkeling van initiatieven voor meer burgerzin en samen-leven. Ook in de strijd tegen pesterijen, en vooral dan cyberpesten, laat de Raad zich niet onbetuigd.
Voor bijkomende informatie kan u altijd terecht op de website van de CSEM: http://www.csem.be
Leopold II-Laan, 44 – B-1080 Brussel

Média Animation
Cert.be
Child Focus
CSEM
Mediawijs
European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

By Média Animation for B-BICO